بخاری کارگاهی گازوئیلی 250 انرژی

۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال
 • گرمایش موضعی
 • سرعت گرم کردن بالا
 • تعمیرات و نگهداری پایین
 • مصرف گاز کم با توجه به ظرفیت حرارتی
 • مجهز به شیر برقی و کاربراتور
 

بخاری کارگاهی گازی انرژی 260

۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال
 • گرمایش بدون نیاز به برق
 • گرمایش موضعی
 • سرعت گرم کردن بالا
 • تعمیرات و نگهداری پایین
 • مصرف گاز کم با توجه به ظرفیت حرارتی
 

بخاری کارگاهی گازی انرژی 460

۶,۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • گرمایش بدون نیاز به برق
 • گرمایش موضعی
 • سرعت گرم کردن بالا
 • تعمیرات و نگهداری پایین
 • مصرف گاز کم با توجه به ظرفیت حرارتی
 

بخاری کارگاهی نفتی گازوئیلی 450

۷,۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • گرمایش بدون نیاز به برق
 • گرمایش موضعی
 • سرعت گرم کردن بالا
 • تعمیرات و نگهداری پایین
 • مصرف گاز کم با توجه به ظرفیت حرارتی