مشعل دوگانه سوز

نمایش دادن همه 6 نتیجه

مشعل دوگانه سوز

  • در قسمت از فروشگاه تراز انرژی شما می توانید قیمت انواع مشعل دوگانه سوز محصول شرکت های ایران رادیاتور ، گرم ایران و پارس مشعل را ملاحظه فرمایید
  • .امروزه اهیمت دو سوخته بودن مشعل دوگانه سوز  به حدی می باشد که در مباحث مقررات ملی نیز عنوان شده است
  • کاربرد مشعل دوگانه سوز در صنایعی که مصرف گاز انها زیاد است و در زمستان به علت یخ زدگی گاز و کمبود فشار گاز ممکن است تولید را دچار مشکل کند، به دستور شرکت گاز از سوخت دوم خود گازوئیل استفاده میکنند.
  • مشعل های دوگانه سوز امروزه در بازار بنا به دو سوخته بودن خود سهم زیادی از بازار تاسیسات را به خود اختصاص داده است،
  • مشعل دوگانه سوز پارس مشعل به طور کی در بین شرکت های تولید کننده مشعل حرف اول را میزند و کیفیت آن بسار مطلوب می باشد

محاسبه مصرف سوخت مشعل دوگانه سوز

• مصرف گاز مشعل گازی از رابطه M³/hr = 0.106Q(kw) به دست می آید.
• مصرف گازوئیل ، مشعل گازوئیل سوز از رابطه kg/hr = 0.11 Q(kw) به دست می آید.

 

در رابطه با انتخاب نازل باید سه عامل زیر مورد توجه قرار گیرد:

• مقدار دبی گازوئیل عد گالن تعیین شده روی هر نازل
• زاویه پاشش گازوئیل : زاویه تعیین شده روی هر نازل
• شکل پاشش زاویه گازوئیل
در خصوص زاویه پاشش مشعل گازوئیل سوز با توجه به طول دیگ اقدام گردد. ، یعنی اگر طول دیگ زیاد باشد ویا تعد پره های دیگ چدنی بیش از ده پره باشد، از نازل های 30 درجه و اگر طول دیگ چدنی کوتاه باشد از نازل 45 درجه استفاده میشود.
برای نازل های 60 درجه برای دیگ های حرارت مرکزی به جز در موردی که سازنده دیگ توصیه کرده استفاده نشود.

نمایش بیشتر