نمایش دادن همه 4 نتیجه

چیلرتراکمی هواخنک یکپارچه 100 تن واقعی

چیلرتراکمی هواخنک یکپارچه 100 تن واقعی مشخصات فنی چیلرتراکمی هواخنک یکپارچه 50 تن چیلرتراکمی هواخنک یکپارچه 100 تن واقعی،این چیلر

چیلرتراکمی هواخنک یکپارچه 50 تن

چیلرتراکمی هواخنک یکپارچه 50 تن مشخصات فنی چیلرتراکمی هواخنک یکپارچه 50 تن چیلرتراکمی هواخنک یکپارچه 50 تن ،این چیلر تراکمی

چیلرتراکمی هواخنک یکپارچه 70 تن

چیلرتراکمی هواخنک یکپارچه 70 تن مشخصات فنی عمومی چیلرتراکمی هواخنک یکپارچه 70 تن چیلرتراکمی هواخنک یکپارچه 70 تن ،این چیلر

داکت اسپلیت کانالی لینوکس

 داکت اسپلیت کانالی لینوکس:
  • کویل آبگرم رایگان
  • ۳۶ گارانتی کمپرسور
  • تفکفاز