پمپ کف کش 1 اینچ 27 متری لئو سری XQS

۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال
 1. ساخت کمپای LEO
 2. قیمت فوق العاده مناسب
 3. پمپ دابم کار
 4. ساخته شده از  چدن ضد زنگ
 5. جنس پروانه آلومینوم سخت

پمپ کف کش 2 اینچ 30 متری لئو سری XQS

۶,۶۵۰,۰۰۰ ریال
 1. ساخت کمپای LEO
 2. قیمت فوق العاده مناسب
 3. پمپ دابم کار
 4. ساخته شده از  چدن ضد زنگ
 5. جنس پروانه آلومینوم سخت

پمپ کف کش 2 اینچ 42 متری لئو سری XQS

۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال
 1. ساخت کمپای LEO
 2. قیمت فوق العاده مناسب
 3. پمپ دابم کار
 4. ساخته شده از  چدن ضد زنگ
 5. جنس پروانه آلومینوم سخت

پمپ کف کش 2.5 اینچ 15 متری لئو سری QDX

۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
 1. ساخت کمپای LEO
 2. قیمت فوق العاده مناسب
 3. ساخته شده از  چدن ضد زنگ
 4. جنس پروانه آلومینوم سخت

پمپ کف کش 3 اینچ 7 متری لئو سری QDX

۵,۰۵۰,۰۰۰ ریال
 1. ساخت کمپای LEO
 2. قیمت فوق العاده مناسب
 3. ساخته شده از  چدن ضد زنگ
 4. جنس پروانه آلومینوم سخت

پمپ کفکش 1 اینچ 32 متری لئو QDX

۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال
 1. ساخت کمپای LEO
 2. قیمت فوق العاده مناسب
 3. ارزان ترین پمپ 32 متری بازار
 4. ساخته شده از  چدن ضد زنگ
 5. جنس پروانه آلومینوم سخت

پمپ کفکش 12 متری 1 اینچ لئو

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 1. ساخت کمپای LEO
 2. قیمت فوق العاده مناسب
 3. ساخته شده از  چدن ضد زنگ
 4. جنس پروانه آلومینوم سخت

پمپ کفکش 16 متری 1 اینچ لئو سری QDX

۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
 1. ساخت کمپای LEO
 2. قیمت فوق العاده مناسب
 3. ساخته شده از  چدن ضد زنگ
 4. جنس پروانه آلومینوم سخت

پمپ کفکش 2 اینچ 11 متری چدنی لئو

۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
 1. ساخت کمپای LEO
 2. قیمت فوق العاده مناسب
 3. ساخته شده از  چدن ضد زنگ
 4. جنس پروانه آلومینوم سخت

پمپ کفکش 2 اینچ 25 متری چدنی لئو

۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال
 1. ساخت کمپای LEO
 2. قیمت فوق العاده مناسب
 3. ساخته شده از  چدن ضد زنگ
 4. جنس پروانه آلومینوم سخت

پمپ کفکش 20 متری 1 اینچ لئو سری QDX

۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال
 1. ساخت کمپای LEO
 2. قیمت فوق العاده مناسب
 3. ساخته شده از  چدن ضد زنگ
 4. جنس پروانه آلومینوم سخت

کف کش 1/4-1 اینچ 20 متری چدنی سری XQS

 1. ساخت کمپای LEO
 2. قیمت فوق العاده مناسب
 3. پمپ دابم کار
 4. ساخته شده از  چدن ضد زنگ
 5. جنس پروانه آلومینوم سخت