مقالات, وبلاگ

مراحل محاسبه و انتخاب یونیت هیتر

گام اول :

محاسبه ظریب تصحیح ظرفیت حرارتی دستگاه :

 

تمام سازندگان و تولید کنندگان دستگاهای یونیت هیتر ، ظرفیت دستگاهای تولیدی خودر در شرایط استاندارد ارائه میدهند، و درصورتیکه در شرایط دیگری به کارفته باشد ، باید ضریب تصحیح مربوط به آن شرای را مشخص کنیم

گام دوم

به دست آوردن ظرفیت حرارتی معادل 

 

ابندا مقدار ظرفیت حرارتی یونیت هیتر را در شرایط استادارد به دست می آوریم ، و سپس این مقدار را بر ظریب تصحیح به دست آمده از جدول تقسیم و ظرفیت معادل دستگاه به دست می اید.

گام سوم

انتخاب یونیت هیتر 

 

  1. بر اساس ظرفیت حرارتی معادل به دست آمده در گام دوم ،از جدول شرکت سازنده استفاده و یونیت هیتر مورد نظر را انتخاب میکنیم ،لازم به ذکر است که با انتخاب یونیت هیتر ،بقیه مشخصات اسمی آن از جمله نرخ جریان هوای اسمی ، نرخ جریان آبگرم اسمی ، ظرفیت حرارتی اسمی ، افت فشار آب ، توان و وزن دستگاه مشخص می شود.که بقیه پرارمتر های مانند نرج جریان هوای واقعی ،دمای هوای خروجی از یونیت هیتر ،نرخ جریان ابگرم واقعی و افت فشار آب داخیل کویل باید محسابه شود.

گام چهارم :

تعیین نرخ جریان هوا :

 

  1. همانطور که در گام سوم گفته شد با انتخاب ظرفیت ، نرخ جریان هوا در سرایط استاندارد (cfm nominal ) مشخص میشود. که برای محاسبه cfm واقعی باید در  ظریب تصحیح جریان هوا در cfm اسمی ضرب گردد تا cfm  واقعی در شرایط کارکرد به دست اید.

 

گام پنجم :

 

تعیین دمای هوای خروجی از یونیت هیتر :

 

  1. برای تعیین دمای هوای خرورجی از Cfm از رابطه زیر استفاده میکنیم :

 

 

محاسبه دمای خروجی از یونیت هیتر

محاسبه دمای خروجی از یونیت هیتر

 

 

 

گام ششم :

تعیین نرخ جریان آبگرم :

 

  1. برای محاسبه Gpm گرمایش دستگاه ، باید ظرفیت حرارتی دستگاه تصحیح شده بر حسب btu  و اختلاف دمای آبگرم وروردی به یونیت هیتر 20 درجه فارینهایت از رابطه زیر محاسبه میشود.
  2. مقدار GPM محاسبه شده از فرمول برای از مجموع یونت هیتر ها ، به عنوان دبی خروجی از بویلر به عنوان GPM  کل گرمایشی می باشد.
  3. در صورت کسر ، به عنوان BTU  قدرت حرارتی دستگاه ، باید از قدرت حرارتی تصحیح شده استفاده گردد.
  4. اختلاف دما یا دلتا سیستم بر حسب فارینهایت تا 20 درجه در نظر گرفته شود.

 

 

محاسبه GPM گرمایشی مورد نیاز یونیت هیتر

 

 

گام هفتم

تعیین افت فشار :

 

  1. برای تعیین افت فشار آب هنگام عبور از یونیت هیتر بایداز رابطه زیر استفاده کنید
  2. مقدار بده دست از فرمول زیر به عنوان افت فشار آب می باشد که برای آخرین یونیت هیتر برای محاسبه هد پمپ سیرکولاتور گرمایشی به کار می آید.
  3. که در رابطه فوق  C  دلتا پی   افت فشار اسمی یونیت هیتر و  ظریب تصحیح افت فشار می باشد. که از جداول مربوطه به دست می آید.

 

 

محاسبه افت فشار آب در یونیت هیتر