مقالات, وبلاگ

ضریب عملکرد در چیلر های تراکمی

مدل شیر
نوع کندانسور
ظرفیت برودتی
حدود ظریف عملکرد
TON
COP
چیلر با محرک الکتریکی
هواخنک
کمتر از 150 تن
2.8
چیلرهای جابه جایی مثبت- پیستونی
آب خنک
همه ظرفیتها
4.2
چیلرهای اسکرو؛ -روتاری ،اسکرال
آب خنک
کمتر از 150 تن
4.45
آب خنک
بیش از 150 و کمتر از 300 تن
4.95
آب خنک
بیشتر از 300 تن
5.50
چیلرهای سانتریفوژ
آب خنک
کمتر از 150 تن
5.00
آب خنک
بیش از 150 و کمتر از 300 تن
5.55
آب خنک
بیشتر از 300 تن
6.10
چیلرهای جذبی
تک اثره ، هواخنک ، همه ظرفیتها
همه ظرفیتها
0.6
آب خنک ، تک اثره
همه ظرفیتها
0.7
آب خنک ، دو اثره ، شعله غیر مستقیم
همه ظرفیتها
1.00
آب خنک ، دو اثره ، شعله مستقیم
همه ظرفیتها
1.00
آب خنک ، سه اثره
1.40
بازگشت به لیست