پمپ-ویلو

پمپ خطی ویلو WILO


پمپ خطی ویلو WILO جدول انتخاب و قیمت انواع پمپ خطی ویلو WILO مدل قدرت موتور (W) مشخصات هد و دبی سایز اتصال (in) معادل گراندفوس GRUNDFOS قیمت ریال حداکثر دبی (m3/hr) حداکثر هد(m) TOP- RL 25/7.5 ۲۰۰ ۳٫۴ ۵ ۱ UPS 25-40 ۶,۰۵۰,۰۰۰ TOP- RL30.4 ۱۸۰ ۴٫۵ ۳ ۱-۱/۴ UPS 32-60 ۶,۱۰۰,۰۰۰ TOP- RL [...]

سنجش

پمپ خطی ویلو WILO

جدول انتخاب و قیمت انواع پمپ خطی ویلو WILO

مدل
قدرت موتور (W)
مشخصات هد و دبی
سایز اتصال (in)
معادل گراندفوس GRUNDFOS
قیمت ریال
حداکثر دبی (m3/hr)
حداکثر هد(m)
TOP- RL 25/7.5
۲۰۰
۳٫۴
۵
۱
UPS 25-40
۶,۰۵۰,۰۰۰
TOP- RL30.4
۱۸۰
۴٫۵
۳
۱-۱/۴
UPS 32-60
۶,۱۰۰,۰۰۰
TOP- RL 30/6.5
۲۴۵
۵
۴٫۵
۱-۱/۴
UPS 32-80
۶,۲۱۰,۰۰۰
TOP- RL 40/4
۱۸۰
۴
۳٫۵
۱-۱/۲
UPS 36-80
۷,۲۶۰,۰۰۰
TOP -S 30/7
۱۹۵
۴
۵
۱-۱/۴
UPS 32-55
۷,۰۹۰,۰۰۰
TOP -S 30/10
۴۱۰
۵
۹
۱-۱/۴
UPS 32-80
۱۰,۴۷۰,۰۰۰
TOP -S 40/7
۴۰۰
۷٫۵
۶
۱-۱/۲
UPS 40-80
۱۴,۷۰۰,۰۰۰
TOP -S 40/10
۶۵۱
۱۲
۸
۱-۱/۲
UPS 40-120F
۱۸,۵۸۰,۰۰۰
TOP -S 40/15
۹۴۵
۱۲
۱۱
۱-۱/۲
UPS 40-180F
۲۶,۳۰۰,۰۰۰
TOP -S 50/4
۳۳۰
۱۱
۴
۲
UPS 50-30
۱۲,۶۸۰,۰۰۰
TOP -S 50/7
۶۵۱
۱۱٫۵
۶
۲
UPS 50-60
۲۰,۷۰۰,۰۰۰
TOP -S 50/10
۸۶۰
۱۷
۷
۲
UPS 50-180F
۲۱,۳۱۰,۰۰۰
TOP -S 50/15
۱۵۰۰
۱۸
۱۴
۲
UPS 50-185F
۲۸,۷۰۰,۰۰۰
TOP -S 65/13
۱۵۰۰
۳۲
۸
۲-۱/۲
UPS 65-180
۲۷,۳۰۰,۰۰۰
TOP -S 65/15
۱۸۰۰
۲۱
۱۲
۲-۱/۲
UPS 65-185
۳۰,۴۴۰,۰۰۰
RS-25/6-130
۸۵
۲
۴
۱
UPS 25-40
۲,۸۲۰,۰۰۰
RS25/6 180
۸۵
۲
۴
۱
UPS 25-40
۲,۸۲۰,۰۰۰
RS 30/6 180
۸۵
۱٫۶
۴٫۵
۱-۱/۴
UPS 32-50
۳,۱۵۵,۰۰۰
RS 25/6 130
۸۵
۲
۴
۱
UPS 25-40
۲,۸۲۰,۰۰۰
RS 25/6 180
۸۵
۲
۴
۱
UPS 25-40
۲,۸۲,۰۰۰
RS 30/6 130 INO
۸۵
۲
۵
۱-۱/۴
UPS 32-50
۳,۱۵۰,۰۰۰

پمپ

مدل
قطر فلنج رانش
قدرت الکتروموتور
حداکثر دبی
هد حداکثر
برق الکتروموتور
دور موتور
قیمت
in
W
GPM
ft
V
Ф
HZ
RPM
ریال
IPL 32/100-0.55/2
“¼۱
/ تکفاز۵۵۰
۱٫۵
۳۵
۲۲۰-۱-۵۰
۲۹۰۰
۲۳,۶۳۵,۰۰۰
IPL 40/90-0.37/2
“½۱
۳۷۰
۱٫۵
۲۳٫۵
۲۲۰-۱-۵۰
۲۹۰۰
۲۲,۲۹۴,۰۰۰
IPL 40/90-0.37/2
“½۱
سه فاز/ ۳۷۰
۱٫۵
۲۳٫۵
۳۸۰-۳-۵۰
۲۹۰۰
۲۰,۱۳۸,۰۰۰
IPL 40/115-0.55/2
“½۱
۵۵۰
۱٫۵
۳۹
۲۲۰-۱-۵۰
۲۹۰۰
۲۵,۶۰۷,۰۰۰
IPL 40/115-0.55/2
“½۱
۵۵۰
۱٫۵
۳۹
۳۸۰-۳-۵۰
۲۹۰۰
۲۰,۵۶۰,۰۰۰
IPL 40/120-1.5/2
“½۱
۱۵۰۰
۳٫۵
۵۸
۳۸۰-۳-۵۰
۲۹۰۰
۲۳,۲۹۳,۰۰۰
IPL 40/130-2.2/2
“½۱
۲۲۰۰
۳٫۵
۷۰
۳۸۰-۳-۵۰
۲۹۰۰
۲۵,۸۴۰,۰۰۰
IPL 50/115-0.75/2
“۲
۷۵۰
۳٫۵
۳۵٫۵
۲۲۰-۱-۵۰
۲۹۰۰
۲۵,۸۹۹,۰۰۰
IPL 50/115-0.75/2
“۲
۷۵۰
۳٫۵
۳۵٫۵
۳۸۰-۳-۵۰
۲۹۰۰
۲۳,۱۵۸,۰۰۰
IPL 50/130-2.2/2
“۲
۲۲۰۰
۳٫۵
۵۸
۳۸۰-۳-۵۰
۲۹۰۰
۲۸,۱۰۵,۰۰۰
IPL 50/140-3/2
“۲
۳۰۰۰
۳٫۵
۷۱٫۵
۳۸۰-۳-۵۰
۲۹۰۰
۳۱,۷۲۸,۰۰۰
IPL 50/155-4/2
“۲
۴۰۰۰
۳٫۵
۸۸
۳۸۰-۳-۵۰
۲۹۰۰
۴۸,۴۱۰,۰۰۰
IPL 65/115-1.5/2
“½۱
۱۵۰۰
۷
۳۹
۳۸۰-۳-۵۰
۲۹۰۰
۲۵,۷۱۶,۰۰۰
IPL 65/140-4/2
“½۱
۴۰۰۰
۷
۶۹
۳۸۰-۳-۵۰
۲۹۰۰
۳۶,۲۲۵,۰۰۰
IPL 65/165-5.5/2
“½۱
۴۰۰۰
۷
۶۹
۳۸۰-۳-۵۰
۲۹۰۰
۶۱,۲۹۹,۰۰۰
IPL 80/115-2.2/2
“۳
۲۲۰۰
۷
۴۷
۳۸۰-۳-۵۰
۲۹۰۰
۲۸,۰۹۳,۰۰۰
IPL 50/130-0.37/4
“۲
۳۷۰
۳٫۵
۱۴
۳۸۰-۳-۵۰
۱۴۵۰
۲۴,۱۶۵,۰۰۰
IPL 65/160- 0.55/4
“۲
۵۵۰
۳٫۵
۲۲
۳۸۰-۳-۵۰
۱۴۵۰
۲۶,۲۳۲,۰۰۰
مدل
قطر فلنج رانش in
قدرت الکتروموتور W
دبی G.P.M
هد Ft
برق الکتروموتور
دور موتور RPM
قیمت (ریال)
V –Ф– HZ
IPL 65/160-1.1/4
“½۱
۱۵۰۰
۳٫۵
۲۴
۳۸۰-۳-۵۰
۱۴۵۰
۲۶,۴۴۸,۰۰۰
IPL 80/160-1.5/4
“۳
۱۵۰۰
۳٫۵
۲۴
۳۸۰-۳-۵۰
۱۴۵۰
۳۳,۴۷۱,۰۰۰
IPL 32/90 -0.37/2
“¼۱
۵۰ -۲۲۰-۵۰
۲۹۰۰
۲۲,۴۹۸,۰۰۰
IPL 50/120-1.5/2
“۲
۳۸۰-۳-۵۰
۲۹۰۰
۲۳,۷۶۲,۰۰۰
IPL 50/165 -5.5/2
“۲
۳۸۰-۳-۵۰
۲۹۰۰
۶۰,۲۷۶,۰۰۰
IPL 50/175 -7.5/2
“۲
۳۸۰-۳-۵۰
۲۹۰۰
۶۲,۹۸۳,۰۰۰
IPL 65/120 -2.2/2
“½۱
۳۸۰-۳-۵۰
۲۹۰۰
۲۶,۷۰۳,۰۰۰
IPL 65/130 -3/2
“½۲
۳۸۰-۳-۵۰
۲۹۰۰
۲۹,۱۶۰,۰۰۰
IPL 65/175 -7.5/2
“½۲
۳۸۰-۳-۵۰
۲۹۰۰
۶۴,۰۲۵,۰۰۰
IPL 80/130 -3/2
“۳
۳۸۰-۳-۵۰
۲۹۰۰
۳۰,۲۵۶,۰۰۰
IPL 80/140 -4/2
“۳
۳۸۰-۳-۵۰
۲۹۰۰
۳۶,۹۸۶,۰۰۰
  • پمپ خطی ویلو WILO ساخت شرکت ایتالیا می باشند
  • کلیه پمپ های خطی فوق جهت سیرکولاسیون آب سرد و گرم سیستم های تهویه مطبوع کاربرد دارند،
  • پمپ خطی ویلو WILO در دو جدول برای انتخاب و خرید تدوین شده است که پمپ های ۱۴۵۰ دور و ۲۹۰۰ دور از یکدیگر توسط دو جدول تفکیک شده است.
  • پمپ های سیرکوله ویلو مدل IPL که ۲۹۰۰ دور می باشد معادل سری TP های گراندفوس می باشد.

 

Other Products From This Seller