گازسوز

جت هیتر گازسوز دو موتوره سری 2 , , .
 1. مخصوص گلخانه ها  و  مرغداریها
 2. گازی
 3. بدون دودکش
 4. دو موتوره

به روز رسانی در تاریخ:95/5

Learn More
جت هیتر موشکی گازی سری QG-65 , , .
 1. مخصوص گارخانجات  و  مرغداریها
 2. گازی
 3. بدون دودکش

به روز رسانی در تاریخ:95/5

Learn More
جت هیتر موشکی گازی سری QG-65 , , .
 1. مخصوص گارخانجات  و  مرغداریها
 2. گازی
 3. بدون دودکش

به روز رسانی در تاریخ:95/5

Learn More
جت هیتر موشکی گازی سری QG-125 , , .
 1. مخصوص گارخانجات  و  مرغداریها
 2. گازی
 3. بدون دودکش

به روز رسانی در تاریخ:95/5

Learn More
جت هیتر موشکی گازی سری QG-95 , , .
 1. مخصوص گارخانجات  و  مرغداریها
 2. گازی
 3. بدون دودکش

به روز رسانی در تاریخ:95/5

Learn More
جت هیتر موشکی گازی سری m نیرو تهویه البرز , , .
 1. مخصوص گارخانجات  و سالن صنعتی
 2. گازسوز
 3. بدون دودکش

به روز رسانی در تاریخ:95/5

Learn More
جت هیتر موشکی گازسوز GE-100 , , .
 1. مخصوص مرغداری و سالن صنعتی
 2. گازسوز
 3. بدون دودکش
 4. تک موتوره
Learn More