Menu Menu

مشعل گازوئیل سوز

مشعل گازوئیل سوز

  • در قسمت از فروشگاه تراز انرژی شما می توانید قیمت انواع مشعل گازوئیل سوز محصول شرکت های ایران رادیاتور ، گرم ایران و پارس مشعل را ملاحظه فرمایید
  • .در خصوص انواع مشعل های گازوئیلی برای مصارف غیر متعارف مانند کوره های رنگ ، نانوایی و …. با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید.

انتخاب نازل مشعل گازوئیل سوز

  •  مقدار دبی گازوئیل عد گالن تعیین شده روی هر نازل
  • زاویه پاشش گازوئیل : زاویه تعیین شده روی هر نازل
  • شکل پاشش گازوئیل
  • در خصوص زاویه پاشش مشعل گازوئیل سوز با توجه به طول دیگ اقدام گردد.
    برای نازل های 60 درجه برای دیگ های حرارت مرکزی به جز در موردی که سازنده دیگ توصیه کرده استفاده نشود.
  •   یعنی اگر طول دیگ زیاد باشد ویا تعد پره های دیگ چدنی بیش از ده پره باشد، از نازل های 30 درجه و اگر طول دیگ چدنی کوتاه باشد از نازل 45 درجه استفاده میشود.