کولر آبی

کولر پلیمری سلولزی نیرو تهویه البرز , .

کولر پلیمری سلولزی نیرو تهویه البرز جدول انتخاب و قیمت انواع کولر پلیمری سلولزی نیرو تهویه البرز مدل ظرفیت هوادهی مساحت تحت پوشش جهت هوادهی (cm) ابعاد برق قیمت m3/hr m3 طول عرض ارتفاع ph ریال NTAC3/150 D1 ۱۵۰۰۰ ۱۷۰ to 260 پایین زن ۱۰۹ ۱۰۹ ۹۸ سه فاز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ NTAC3/150 U1 ۱۵۰۰۰ ۱۷۰ to […]

Learn More