پکیج پشت بامی

پکیج یونیتهای دو پارچه به طور کلی در دو نوع آب-خنک و هوا- خنک ساخته می شوند که در نوع آب خنک ، کندانسور دستگاه با برج خنک کن که بر روی بام و جدا از دستگاه نصب میشوند،متصل می گردند و در نوع هوا – خنک با کندانسور هوایی .چنانچه کندانسور هوایی و دستگاه پکیج در یک واحد تجمیع گردند و بر روی بام یا هوای آزاد نصب شوند به این دستگاه ROOFTOP PACKAGE یا پکیج یکپارچه پشت بامی می گویند.

این سیستم در زمره سیستمهای تبریدی-تراکمی قرار می گیرد. یعنی سرمایش این دستگاه بوسیله اجزاء اصلی سیکل تراکمی)کمپرسور،کندانسور، EXV و اواپراتور( تولید میگردد. در واقع می توان گفت چیلر ،هواساز ،کندانسور هوایی و اتصالات مربوطه در یک سیستم جمع آوری شده و دستگاه پکیج یونیت )واحد تهویه (را تشکیل داده اند . و هوای تولیدی بوسیله کانال کشی به فضای مورد نظر انتقال می یابد

داکت اسپلیت کانالی لینوکس , , , , , , , .

 داکت اسپلیت کانالی لینوکس:

  • کویل آبگرم رایگان
  • ۳۶ گارانتی کمپرسور
  • تفکفاز
Learn More